0

Πρόσκληση μετόχων

Πρόσκληση των μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»


ΓΕΜΗ: 8146901000


σε Γενική ΣυνέλευσηΣύμφωνα με το νόμο το καταστατικό της Εταιρείας καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης Εταιρείας «ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΜΠΙΛΙΡΗΣ Α.Ε.» σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην οδό Λεύκτρων αριθμ.13 στο Περιστέρι Αττικής, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα ημερησίας διατάξεως:


Θ Ε Μ Α Τ Α    Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ    Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ


  1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας των χρήσεων 2015 –2016 – 2017 – 2018 και 2019.
  2. Ονομαστικοποίηση μετοχών και τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού σύμφωνα με το Ν.4548 / 2018 παρ. 1, άρθρο 40.
  3. Άύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
  4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από οποιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσης της εταιρείας.
  5. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  6. Ορισμός εκκαθαριστών σε περίπτωση μη επιτυχούς αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.


Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμη απαρτία, ορίζεται επαναληπτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συγκληθεί στις 29 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα.


Όσοι από τους μετόχους επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να συμμορφωθούν με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της εταιρείας, σχετικά με την κατάθεση των μετοχών τους προ πέντε (5) ημερών στο ταμείο της εταιρείας ή στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με προσκόμιση της σχετικής αποδείξεως.


Περιστέρι, 13/11/2020


Εκ του διοικητικού συμβουλίου,


Μπιλίρης Απόστολος


Θανασενάρη Θεοδοσία


Φάλαγγας Θεοδόσιος


Μιχαηλίδου Αλεξάνδρα

20000+
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
50000+
ΡΕΚΟΡ ΣΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
3+1
ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ